Algemene Huurvoorwaarden

De onderstaande Algemene Huurvoorwaarden van SudItalia.nl zijn van toepassing:

 

1. Toepassing

 1. De hiernavolgende Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op het boeken, huren, bewonen en betalen van vakantiewoningen die door Verhuurder worden verhuurd.
 2. In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt onder het begrip ’Verhuurder’ verstaan: Suditalia.nl. Onder het begrip ’Huurder’ wordt verstaan: de persoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’Gebruiker’ wordt verstaan: de door de Huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de Huurder gehuurde accommodatie.Van deze Algemene Huurvoorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Na de aanvraag van de Huurder zal de Verhuurder na controle van de beschikbaarheid, prijs en verdere gegevens intern de reservering accorderen. Na deze accordering verstuurt de Verhuurder aan de Huurder een bevestiging/factuur en is de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder een feit. De Huurder dient een ingevuld boekingsformulier, per E-mail of per post, aan de Verhuurder te sturen. Deze overeenkomst is slechts geldig voor de periode zoals op het boekingsformulier is aangegeven.
 2. De aanbetaling van 20% van de huurprijs dient 14 dagen na het versturen van de bevestiging/factuur te zijn ontvangen op het rekeningnummer van de Verhuurder, bij gebreke waarvan het de Verhuurder vrij staat de betreffende huurovereenkomst zonder enige verdere motivering te ontbinden en de betreffende woning aan iemand anders te huur aan te bieden, zulks onverlet het feit dat de (eerste) Huurder vanwege deze nalatigheid gehouden is op verzoek van Verhuurder tot het betalen aan Verhuurder van een schadevergoeding van minimaal 50% van de oorspronkelijke huursom over de periode waarvoor de (potentiële) Huurder in het gehuurde wenste te blijven, hierna aan te halen als ‘oorspronkelijke huursom’. Het resterende bedrag dient te worden voldaan zoals aangegeven is op de bevestiging/factuur, met inbegrip van de borg. De Verhuurder/eigenaar kan indien Huurder het resterende bedrag niet voldoet de Huurder de toegang tot het gehuurde weigeren. De Verhuurder stuurt, na ontvangst van de betaling(en), de Huurder een routebeschrijving. 2.3 Het staat Verhuurder vrij om, vanwege haar beweegredenen en zonder opgave van redenen te weigeren een huurovereenkomst aan te gaan met een potentiële Huurder. Verhuurder doet hiervan onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling aan de potentiële Huurder.

 

3. Borgsom

 1. De borg dient te worden voldaan zoals in de factuur/bevestiging is aangegeven. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin van het woord- die Verhuurder/eigenaar lijdt bij niet-nakoming van de verplichtingen van de Huurder/ Gebruiker(s).
 2. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Verhuurder gerechtigd de Huurder en/ of andere Gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
 3. De borgsom wordt gerestitueerd na afloop van de huurperiode als vastgesteld is dat het gehuurde in dezelfde staat is achtergelaten als het werd aangetroffen. Bij beschadiging of vermissing van het gehuurde en/of delen van de inrichting, wordt een redelijke vergoeding verlangd, zijnde de economische nieuwwaarde van het beschadigde en/of vermiste (roerende of onroerende) zaak. Aan het einde van de huurperiode dient de accommodatie in ordentelijke staat achtergelaten te worden, en eventuele extra eindschoonmaak, zulks ter beoordeling van de eigenaar/ Verhuurder, is voor rekening van de Huurder.

 

4. Huurperiode, aankomst en vertrek

 1. Het verblijf wordt gerekend per volle week (zaterdag tot zaterdag). Bij afwijkende huurperiodes kan, indien mogelijk, de prijs aangepast worden.
 2. De accommodatie kan vanaf 16.00 uur betrokken worden, en dient, in verband met de schoonmaak, om uiterlijk 10.00 uur op de laatste dag van de huurperiode verlaten te zijn. Bij overschrijding van deze aankomst- en vertrektijden, kan een extra dag in rekening gebracht worden.
 3. De Huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (accommodatie aanvegen, afwas doen, beddengoed afnemen, keuken en koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen etc.). 

 

5. Aantal personen

Bij de boeking dient het aantal personen opgegeven worden. Indien bij aankomst blijkt dat er meer personen zijn dan op het boekingsformulier staat vermeld, kan u de toegang tot de woning worden geweigerd en kan de Verhuurder een toeslag eisen.

 

6. Annulering

 1. Annulering kan slechts aangetekend schriftelijk of bij e-mail geschieden. Er is pas sprake van een annulering mits de ontvangst van de annulering door de Verhuurder schriftelijk of per e-mail aan de Huurder is bevestigd.
 2. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. a. Bij annulering tot de 60e dag voor de aankomstdatum, is Huurder 25% van de oorspronkelijke huursom aan Verhuurder verschuldigd.
  1. Bij annulering minder dan 60 dagen doch eerder dan 30 dagen voor aankomst is Huurder 50% van de oorspronkelijke huursom aan Verhuurder verschuldigd.
  2. Bij annulering minder dan 30 dagen voor aankomst is Huurder 100 % van de oorspronkelijke huursom verschuldigd aan Verhuurder.
 3. Indien Verhuurder reeds van Huurder een aanbetaling heeft ontvangen zal Verhuurder de annuleringskosten, zoveel mogelijk, verrekenen. Een eventueel surplus zal Verhuurder restitueren aan Huurder.
 4. De Huurder heeft, ongeacht de reden, geen recht op restitutie bij het voortijdig verlaten van het gehuurde.

 

7. Betalingen

 1. Betaling van al hetgeen door (potentiële) Huurder, meer speciaal conform artikelen 2, 3, 5, 6, 8.4 (zijnde huurprijs, schadevergoeding en/of annuleringskosten), aan de Verhuurder verschuldigd is, dient te geschieden binnen veertien dagen nadat Verhuurder een factuur aan de (potentiële) Huurder toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de (potentiële) Huurder een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand zal gelden, te berekenen vanaf de vervaldatum van de verzonden factuur.
 2. Indien een huurder/opdrachtgever, na bij brief in gebreke te zijn gesteld, nalaat een factuur te voldoen, is huurder/opdrachtgever in verzuim, en is Verhuurder gerechtigd haar vordering, zonder verdere ingebrekestelling, in handen te stellen van een gerechtsdeurwaarder en/of advocaat. De daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten ad 15% van het factuurbedrag + btw (en de verschuldigde rente,) met een minimum van € 34,= ex btw, komen voor rekening van de nalatige (potentiële) Huurder.
 3. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om een aan een Huurder verschuldigd bedrag te verrekenen met een door Verhuurder opeisbare vordering op diezelfde (potentiële) Huurder.

 

8. Aansprakelijkheid

 1. De Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal van zaken, of schade aan zaken dan wel aan personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van het gebruik van de accommodatie.
 2. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Huurder zelf of van andere Gebruikers of van derden die zich met toestemming van Huurder in of om de accommodatie bevinden.
 3. Verder kan Verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in en om de accommodatie.
 4. Huurder en Gebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Verhuurder of eigenaar, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door Huurder en/of andere Gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van Huurder, andere Gebruikers of van derden die zich met toestemming van Huurder in of om de accommodatie bevinden. Eventuele schade dient door de Huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Verhuurder dan wel aan de toezichthouder ter plaatse en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed.
 5. De Verhuurder/bemiddelaar is bij een geschil tussen Huurder en accommodatie eigenaar geen partij en is ook niet aansprakelijk.

 

9. Gebruik accommodatie

 1. De Huurder en Gebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur. Alle zaken die de goede orde verstoren en tegen uitdrukkelijke wensen van de Verhuurder ingaan, zijn verboden.
 2. De Huurder is in al deze aangelegenheden gehouden de opdrachten van de eigenaar, of beheerder ter plaatse, op te volgen. Geeft de Huurder hieraan geen gehoor, dan wordt de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd, zonder dat enige verdere aanzegging door Verhuurder noodzakelijk is en zonder dat Huurder enige aanspraak op restitutie van het huurbedrag kan maken.
 3. De Huurder dient zich in het algemeen te gedragen zoals een goede bewoner (huurder) betaamt.

 

10. Klachten

Mochten er onverhoopt klachten zijn tijdens het verblijf in het gehuurde, dient de Huurder deze onverwijld te melden aan de Verhuurder of aan de beheerder ter plaatse. Er zal dan getracht worden eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Klachten nadat Huurder het perceel heeft verlaten kunnen/zullen niet door Verhuurder in behandeling genomen worden.

 

11. Recht

Op de overeenkomst tussen u en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe!

Verhuurkantoor SudItalia.nl